Novéna odevzdanosti

 

19. 11. 1970 zemřel ve věku 88 let kněz don Dolindo Ruotolo, kterému Pater Pio

jednou řekl: „Ve Tvé duši je celé nebe.“ Jeho jméno „Dolindo“ znamená „bolest“ a

jeho život byl opravdu poznamenán velkou bolestí.

Jako dítě, jako mladík, jako

seminarista i jako kněz prožíval jedno pokoření za druhým v takové míře, že se na něm

vyplnila prorocká slova jednoho biskupa:

Budete mučedníkem, ale mučedníkem

srdce, nikoli krve.“

 

Ve svém obrovském utrpení se stával Dolindo stále více dítětem, které se více a více

odevzdávalo nebeskému Otci.

Jsem úplně ubohý, ubohé nic! Mou mocí je modlitba, mým vůdcem je Boží vůle,

kterou se nechávám vést za ruku. Mou jistotou na nerovné cestě je Nebeská matka

Maria!“

Tato slova plná důvěry Bůh odměnil ze své strany mimořádnou důvěrností, s jakou

promlouval k duši tohoto pokorného kněze.

Když budeme číst tato následující slova, která nám Ježíš dává pro zkoušky našeho

života, čtěme je tak, jako by byla určena jen osobně pro mě,

tak jako by je Ježíš říkal

jenom mně.

Když se nám zdá, že Pán v loďce spí, znamená to,

že v bouřích máme jít k němu plni důvěry, abychom mu vše odevzdali a abychom očekávali pomoc od něho

samotného.

 

 

 

 

 

1. den

Přenechej mi své starosti

Proč se tak neustále znepokojuješ a staráš? Přenechej mi své starosti a všechno se

uklidní. Vpravdě ti říkám: Každý úkon opravdové, hluboké a úplné důvěry vyvolá

účinek, který požaduješ, a obtížná situace se vyřeší.

Ó, Ježíši, zcela se Ti odevzdávám,

postarej se o všechno!“

 

2. den

Dítě spící v matčině náručí

Odevzdat se mi neznamená nejprve se soužit, bouřit se, zoufat si a pak se teprve obrátit

na mě v modlitbě plné neklidu, abych spěchal za vámi. Odevzdat se mi znamená klidně

zavřít oči své duše, abych tě já sám přenesl ve své náruči na druhý břeh jako dítě, které

spí v matčině náruči.

To, co působí zmatek a velmi ti škodí, je tvoje zbytečné rozumování a přemýšlení po

svém, tvoje nápady a vůle poradit si sám za každou cenu s tím, co tě trápí. Co všechno

bych neudělal, když se duše ve svých duchovních i hmotných potřebách obrátí na mě a

s plnou důvěrou mi řekne: „Postarej se o to Ty!“

Ó, Ježíši, zcela se Ti odevzdávám,

postarej se o všechno.“

 

 

3. den

Buď vůle Tvá

Ještě více by měla tvoje duše zavřít své oči a odpočívat v mé náruči!

Když se trápíte a snažíte se získat mnoho milostí, obdržíte jich málo. A naopak – když

je vaše modlitba tichým odevzdáním, obdržíte jich velice mnoho. V utrpení prosíte,

abych vaše utrpení vzal, ale přesně podle vašich představ.

Obracíte se na mne, ale chcete, abych se přizpůsoboval já vám. Tehdy jste jako

nemocní, kteří prosí lékaře o vyléčení, ale sami mu vše ordinují. Nepostupujte tak, ale

modlete se, jak jsem vás naučil v modlitbě Otče náš: „Posvěť se jméno Tvé“, to

znamená – buď veleben v této mé nouzi a těžkosti. „Přijď království Tvé“, to znamená,

ať se všechno přičiní o slávu Tvého království v nás a ve světě. „Buď vůle Tvá jako

v nebi tak i na zemi“, to znamená: Ty rozhoduj v této potřebě, učiň to, co Ty pokládáš

za nejlepší pro náš časný i věčný život.

Jestliže mi opravdu řekneš: „Buď vůle Tvá“ anebo „Postarej se o to Ty sám!“, tehdy já

přijdu s celou svou všemohoucností a vyřeším i nejobtížnější situace!

Ó, Ježíši, zcela se Ti odevzdávám,

postarej se o všechno!“

 

 

 

4. den

Ó, Ježíši, zcela se Ti odevzdávám,

postarej se o všechno!“

Když vidíš, že se tvoje potíž zvětšuje, místo aby se zmenšovala, netrap se. Opět zavři oči

srdce a řekni mi s velkou důvěrou: „Buď vůle Tvá, Pane. Postarej se o to Ty.“ A já ti

slibuji, že se o to postarám a vložím se do té záležitosti jako lékař s celou svou božskou

mocí! A bude-li třeba, udělám zázrak.

Když pak uvidíš, že záležitost se zhoršuje, neztrácej ducha, ale zavři oči své duše a opět

řekni: „Postarej se o to Ty!“ A já tě ujišťuji: Já se o to postarám!

Ó, Ježíši, zcela se Ti odevzdávám,

postarej se o všechno!“

 

5. den

Zavři oči svého Já

Starost, zmatek, přemýšlení o důsledcích nějaké záležitosti jsou v rozporu

s důvěrou v naprosté odevzdání! Je to podobný zmatek, jako když se děti domáhají,

aby se matka postarala o jejich záležitosti, a přitom to chtějí zařizovat samy, a tak

překážejí svými nápady a vrtochy její práci. Zavřete oči svého Já a dovolte mi

působit. Klidně zavřete oči a svůj vnitřní zrak nasměrujte na mě a myslete jen na

přítomnost! Od myšlenek na budoucnost se odvraťte jako od pokušení! Jednoduše

si ve mně odpočiňte, opřete se o mě a věřte v mou dobrotu, a já vám přísahám při

své lásce, že když v takovém postoji řeknete: „Postarej se o to Ty!“, já to zcela

zařídím, potěším vás, uklidním a povedu.

Ó, Ježíši, zcela se Ti odevzdávám,

postarej se o všechno!“

 

6. den

Zásah mé milosti

A když tě budu muset vést jinou cestou, než kterou chceš ty, potom tě ponesu ve své

náruči, protože neexistuje účinnějšího léku, než zásah mé milosti. Ale uvědom si jedno:

Já mohu převzít všechno jen tehdy, když upřeš zrak duše pouze na mě, to znamená jen

tehdy, když chceš ty sám, a kdy mi zcela důvěřuješ. Ano, když se mi zcela svěříš!

Ó, Ježíši, zcela se Ti odevzdávám,

postarej se o všechno!“

 

7. den

Pravá důvěra

Když chceš vše zhodnotit, všechno vypátrat, na všechno myslet, nemůžeš spát.

Důvěřuješ tak lidským silám, nebo co horšího – důvěřuješ jen lidskému zásahu. To

překáží plánům, které s tebou mám. Ó, jak toužím po tvé skutečné důvěře. Chci ti

prokázat dobrodiní. A jak velmi mě zarmucuje, když tě vidím pobouřeného a zoufalého.

A o to vlastně usiluje satan: za každou cenu tě chce znepokojit, aby tě pobouřil a skryl

před působením mé milosti a hodil tě napospas lidskému konání. Proto mi důvěřuj! Opři

se o mě! Svěř se mi se vším! Dělám zázraky úměrně tvé důvěře, s jakou se mi

odevzdáš, a nikoli úměrně tvým starostem. Když se nacházíš v úplné „bídě“,

vylévám na tebe poklady svých milostí. Jestliže máš svoje zásoby pomoci, třeba

nevelké, a staráš se, abys je získal, zůstáváš v přirozeném prostoru a přenecháváš věcem

přirozený průběh, kterému často překáží satan.

Ó Ježíši, zcela se Ti odevzdávám,

postarej se o všechno!“

 

8. den

Já, Tvůj Bůh, se postarám

Žádný člověk, který uvažuje jen podle lidské logiky, neudělal zázrak, ani ne nikdo ze

svatých. Božským způsobem koná ten, kdo Bohu důvěřuje!

Když vidíš, že tvoje záležitosti se komplikují, řekni se zavřenýma očima: „Ježíši,

postarej se o to Ty!“ A úplně se odvrať od svého Já, protože tvoje rozumování ti to jen

komplikuje. Takto postupuj ve všech svých těžkostech. Počínejte si tak všichni a uvidíte

velké, ustavičné i tiché zázraky. Zázraky, které navenek nebudou ničím senzační, ale

pro vás budou velké, a kromě toho budou posilovat vaši důvěru a lásku ke Mně. Já, váš

Bůh, se o to postarám! To vám přísahám při své lásce.

Ó, Ježíši, zcela se Ti odevzdávám,

postarej se o všechno!“

 

9. den

Neboj se, já se o všechno postarám

Vždy se modli v takovém postoji a s takovou odevzdaností a budeš mít velký vnitř

pokoj a budeš sklízet plody mé lásky a to i tenkrát, když ti daruji milost oběti a lásky,

která sebou nese utrpení. Zdá se ti to nemožné?

Opět zavři oči a z hloubi své duše volej: „Ježíši, postarej se o všechno Ty!“ Neboj se, já

se opravdu o všechno postarám! Pak budeš mé Jméno oslavovat tím, že se zcela

ponížíš! Tvoje modlitby nemají takovou cenu, jako jediný skutek důvěrné odevzdanosti.

Dobře si to uvědom: Neexistuje účinnější novéna než tato: „Ježíši, zcela se Ti

odevzdávám, vezmi všechno do svých rukou, postarej se o všechno!“

 

Odevzdanost je heroická, ale zároveň ji zvládnou malé děti. To, co je pro malé děti

úplně jednoduché, to je pro nás často až heroické – když se máme vzdát svých představ

a přání v našich životech. Sjednoťme se proto nyní s odevzdaností Panny Marie a

společně s ní se modleme:

Ať se mi stane podle Tvého slova, “vzdejme se všeho,zcela se

odevzdejme!“