KŘÍŽOVÁ CESTA ZA VNITŘNÍ UZDRAVENÍ A OSVOBOZENÍ

 

 

Úvod: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

 

Milí bratři a sestry, vítáme Vás na této křížové cestě, kterou budeme prožívat spolu s naším Pánem. Pán Ježíš je šťastný, že jsme zde, protože chce dnes večer každému z nás nabídnout svou osvobozující a uzdravující lásku. On řekl: „Zdraví nepotřebují lékaře, ale nemocní.“

Každý z nás od svého početí až do této chvíle prožil mnoho bolestných chvil, které zanechaly v našem podvědomí mnoho nezahojených ran. Tyto rány mohou být příčinou našich opakovaných depresí, nemocí, smutku, psychických problémů, komplexů, slabostí a hříchů.

 

Duchu Svatý, který pronikáš nejen hlubiny Boží, ale i hlubiny našeho podvědomí, učiň nyní léčení naší paměti. Vzbuď v nás živou víru ve Tvou osvobozující a uzdravující moc. Odevzdáváme Ti celý svůj život, všechna naše vnitří zranění, o kterých víme, ale i ta, o kterých víš pouze Ty. Sjednoť nás v lásce, abychom prosili nejen za sebe a své drahé, ale i za ty, kteří to nejvíce potřebují.

 

Pane Ježíši Kriste, mocí Tvé Vzácné Krve, mocí Tvého umučení, smrti a zmrtvýchvstání, přebývání po pravici Otce, křestní mocí, která nám byla dána skrze moc Tvé Vzácné Krve, zříkáme se všech sil Zlého, které nám chtějí škodit a odmítáme je.

Pane Ježíši rozkaž satanovi a jeho zlým duchům, aby se Ti podřídili a nikdy více se k nám nevrátili.

 

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. JEŽÍŠ JE ODSOUZEN NA SMRT

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

V této chvíli si představme, co se vlastně před dvěma tisíci lety stalo. Hříšný člověk odsoudil na smrt svého Spasitele. Vtělené Boží Slovo, skrze které a pro které bylo všechno stvořeno, tedy i člověk. Byl to ze všech soudů nejvíce nespravedlivý soud. Pán Ježíš se přesto obvinění nebrání a rozsudek přijímá s tichostí a odevzdaností do vůle svého Otce.

 

Pane, my jsme ve svém životě často nedokázali přijmout ani spravedlivé a správné napomenutí, natož tak pomluvu, posuzování nebo křivé svědectví proti své osobě.

Laskavý Ježíši, v této chvíli ticha Ti chceme odevzdat všechna bolestná místa našeho nitra a poprosit, abys je uzdravil. Dej nám sílu úplně odpustit. Prosíme i za ty, kterým jsme my sami takto ublížili. Uzdrav jejich nitro a dej, aby i oni odpustili nám. Duchu Svatý pomoz nám vyhýbat se hříchům z neodpuštění. (chvíle ticha)

Neodpuštění vychází z egoismu. Zříkáme se ducha egoismu, svévole, vyvyšování se, ducha nezávislosti na Bohu, odmítání druhých a sebeodmítání, samotářství, nevěry a pochybností, ducha rebelie, neposlušnosti, vzdoru, vpoury, odpadu od víry, bludů a rouhání se.

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

Všichni : Ať nás vzácná Kristova Krev očistí.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PÁN JEŽÍŠ BERE NA SEBE KŘÍŽ

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Pán Ježíš s láskou bere na svá ramena kříž. Jak je těžký! Vždyť je obtížen našimi hříchy, slabostmi, bolestmi a nemocemi.

 

I my jsme nesli ve svém životě mnoho křížů. Některé byly také velmi těžké – ztráta milované osoby, těžká nemoc, zklamání v lásce. Kolik by se toho zde mohlo vyjmenovat. Ne vždy se nám podařilo všechny životní kříže přijmout. Zůstaly v nás výčitky vůči lidem a možná i vůči Tobě Pane Ježíši, žes je dopustil.

Milosrdný Ježíši, uzdrav v nás všechny výčitky vůči lidem i vůči Tobě, uzdrav veškeré nepřijetí kříže.

V této chvíli tiché modlitby nám dej sílu, abychom všem odpustili. Prosíme Tě také za ty, kterým jsme my sami ublížili, aby i oni odpustili nám.

Duchu Svatý, pomoz nám přijmout všechny naše kříže a obětovat je za spásu svou a našich bližních. (chvíle ticha)

Často nám brání přijmout kříže naše sebelítost, za níž je ukrytý hněv a zlost. Zříkáme se ducha hněvu a zlosti, zatrpklosti a odporu, ducha nenávisti a nevraživosti, ducha neodpuštění, pomsty a vraždy.

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

Ať nás vzácná Kristova Krev očistí.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PÁN JEŽÍŠ POPRVÉ PADÁ POD KŘÍŽEM

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Pán Ježíš je vyčerpán krutým bičováním a trním korunováním. Padá unavený pod těžkým křížem do prachu země k nohám svých katů. Prach se mu lepí na zkrvavenou a zpocenou tvář. Vypadá otřesně ! Kdo by teď uvěřil, že je to Boží Syn ?

 

Ve svém životě jsme mnohokrát upadli. Některé pády nás velmi ponížily – v našich očích, i v očích jiných lidí. Ještě teď se stydíme když si na některé z nich vzpomeneme. Ještě teď jsme je úplně nepřijali. Ještě jsme úplně neodpustili těm, kteří nám dopomohli k pádu.

Teď je ta chvíle, Pane, kdy Ti můžeme všechno odevzdat. Naši pýchu, naše nepřijetí všech pádů, naše výčitky vůči bližním, vůči sobě, ale i vůči Tobě. Uzdravuj nás teď Pane, a uzdrav i ty, kterým jsme k pádům dopomohli. Duchu Svatý, pomáhej nám vyhýbat se všemu, co způsobuje pády v našem životě. (chvíle ticha)

Pane, chraň nás od strachu z pádů. Zříkáme se ducha strachu a úzkosti, přehnané ustaranosti a napětí, ducha sklíčenosti, ostýchavosti a bázlivosti, ducha stísněnosti, frustrace a zklamání, ducha hrůzy a zděšení, ducha šoku, komplexů méněcennosti a nervozity, ducha beznaděje, zoufalství a sebevraždy.

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

Ať nás vzácná Kristova Krev očistí

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PÁN JEŽÍŠ SE SETKÁVÁ SE SVOU MATKOU

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Setkání Ježíše s Marií. Ona je Jeho i naše Matka. Jejich pohledy se setkaly a hluboce se zadívali navzájem do očí. Byl v nich smutek nebo povzbuzení ? Myslím, že víc to druhé. Kdyby ještě žil svatý Josef, byl by určitě s nimi. Svatá Rodina stále sjednocená v lásce, radosti, i v utrpení.

 

Pane, jaké byly a jsou naše rodiny ? Děti nepřijaté s láskou trpí následky nepřijetí po celý život. Odcizení, nevěra nebo rozvod hluboko poznamenají celou rodinu. Neláska, neúcta k rodičům, hlavně v jejich stáří je příčinou jejich těžkého utrpení. Vnitřní zranění prožitá v rodinách jsou velmi hluboká.

Pane, je ve Tvé moci udravit i takové rány. Prosíme Tě na přímluvu Panny Marie a svatého Josefa, abys svým Svatým Duchem léčil v této chvíli v našich duších i tyto rány. Dej, abychom si navzájem zcela odpustili. Duchu Svatý, naplň naše rodiny svou láskou.

(chvíle ticha)

Zříkáme se všech duchů, kteří ohrožují čistotu naši a našich rodin. Zříkáme se ducha žádostivosti, sebeukájení a smilstva, ducha homosexuality, nevěry, znásilňování a krvesmilstva, ducha prostituce, svádění, necudnosti a bestiality, ducha smyslnosti a nevázaných radovánek, ducha rozkoše, která do nás vchází přes myšlenky, slova, skutky, mé oči, uši, nos, jazyk a hmat, přes mé ruce, nohy a pohlavní orgány.

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

Ať nás vzácná Kristova Krev očistí.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ŠIMON Z CYRENY POMÁHÁ NÉST PÁNU JEŽÍŠI KŘÍŽ

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Netrpěliví vojáci donutili Šimona nést Ježíšův kříž. Pro našeho Spasitele bylo jistě těžké přijmout Šimonovu neochotu.

 

I my jsme v životě často potřebovali pomoc. Už jen to přiznání, že pomoc potřebujeme, nám bylo zatěžko. A o to víc nás bolelo, když nám někdo pomohl s neochotou. Necitlivost a nepozornost našich nejbližších byly příčinou našeho zklamání.

Teď Ti Pane odevzdáváme tato zranění. Uzdrav je svou velkou láskou a opět Tě prosíme o sílu k odpuštění. Prosíme Tě za ty, kterým jsme nepomohli, nebo jsme jim posloužili neochotně, aby nám odpustili. Duchu Svatý, nauč nás obětavě navzájem si nést kříže.

(chvíle ticha)

 

Duch tohoto světa nás neustále vtahuje do sebe. Zříkáme se ducha světského smýšlení, ducha závislosti na alkoholu, tabáku, drogách a na hazardních hrách, ducha škodlivé hudby, filmů, videofilmů, špatných vlivů internetu a elektronických her.

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

Ať nás vzácná Kristova Krev očistí.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. VERONIKA PODÁVÁ JEŽÍŠI ROUŠKU

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Určitě každý z nás v duchu obdivuje Veroniku. Co jí dalo sílu, aby mohla takto posloužit Pánu, před nepřátelským davem ? Byla to láska ! Svatý apoštol Jan píše, že dokonalá láska zahání strach.

 

Pane, v této chvíli Ti devzdáváme svůj strach veřejně se k Tobě přiznat a vyznat svou víru tam, kde riskujeme odpor nebo výsměch.

Pane, prosíme uzdrav naši úzkost a bázlivost postavit se proti mocným tohoto světa. Dej nám sílu chránit slabé, prosazovat pravdu, spravedlnost, toleranci a křesťanskou lásku. Duchu Svatý proměň naše ustrašená srdce na srdce naplněná láskou, abychom Ti mohli sloužit jako svobodné děti Boží. (chvíle ticha)

Moc a bohatství berou svobodu Božích dětí. Zříkáme se ducha závislosti na osobách a materiálních věcech, ducha touhy po uznání, po jménu, slávě a moci, po postavení a bohatství, ducha vlastnictví materiálních statků a ducha lakomství.

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

Ať nás vzácná Kristova Krev očistí.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. JEŽÍŠŮV DRUHÝ PÁD

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Pane, zranily nás nejen naše vlastní pády, ale i pády těch, od kterých jsme očekávali, že budou naším vzorem a příkladem. Měli jsme na ně příliš vysoké nároky. Pohoršovaly nás slabosti našich církevních představených, rodičů, učitelů, vychovatelů, našich nadřízených v zaměstnání a veřejných činitelů. Naše iluze o nch se nesplnily a my jsme to těžce přijímali. Na místo modlitby jsme zbytečným posuzováním prohlubovali naši zatrpklost a zklamání.

 

I toto Ti Pane odevzdáváme do Tvé uzdravující moci. Odpusť nám, že jsme se za ně tak málo modlili. Nyní Tě prosíme – požehnej jim. Sešli svého Ducha, aby osvítil jejich rozum, aby moudře a spravedlivě spravovali své úřady. Duchu Svatý, dej nám ochotné srdce modlit se za představené. ( chvíle ticha)

Nejčastěji nám v modlitbě brání lenost. Zříkáme se ducha lenosti, požitkářství a nestřídmosti v jídle a pití.

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

Ať nás vzácná Kristova Krev očistí.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PÁN JEŽÍŠ TĚŠÍ A NAPOMÍNÁ JERUZALÉMSKÉ ŽENY

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Pane Ježíši, ve Tvém laskavém napomenutí plačících žen je cítit i ocenění jejich soucitu. Ty sám jsi jejich srdce připravil na napomenutí: „Neplačte nade mnou, ale nad hříchem - svým i svých dětí.

Pane soucit, který pociťujeme s Tvým utrpením nás vede k lítosti nad naším hříchem a k předsevzetí se mu co nejvíce vyhýbat. Tvůj příklad odmítnutí soucitu plačících žen, ať léčí naši vlastní přecitlivělost a urážlivost.

Laskavý Ježíši, dej, abychom se nezabývali tolik sami sebou a nesetrvávali ve stavu sebelítosti. Učiň nás citlivými pro potřeby našich bratrů a sester. Duchu Svatý, přetvoř a uzdrav naše srdce podle srdce Ježíšova. (chvíle ticha)

Za sebelítostí se často ukrývá naše skrytá pýcha. Zříkáme se ducha pýchy, arogance a zvýšeného sebevědomí, ducha sebelítosti, ducha předsudků a nezdravé konkurence, ducha žárlivosti, závisti, porovnávání se s jinými a ducha zaujatosti.

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

Ať nás vzácná Kristova Krev očistí.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. JEŽÍŠŮV TŘETÍ PÁD

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Třetí pád. Pane, co jsi mi chtěl svými pády povědět ? Na mysl mi přichází citát z knihy Exodus, v němž Bůh mluví k izraelskému národu: „Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh. Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícím pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

Začínám chápat, jak velké následky mají hříchy a odcizení se Bohu. Zasahují nejen do přítomnosti, ale jejich následky stíhají i další pokolení. Nebeský Otče, prosíme Tě v této chvíli o odpuštění všech hříchů našich předků, našich rodičů a příbuzných. Odevzdáváme je všechny ukřižovanému Ježíši.

Můj Ježíši, uzdrav nyní svou milosrdnou láskou všechny negativní vlivy, které nám způsobily hříchy našich předků. Obzvlášť hříchy proti prvnímu Božímu přikázání. Přijmi i tuto křížovou cestu jako zadostiučinění za ně. (chvíle ticha)

Zříkám se ducha modloslužby, věštění, čarování a zaklínání, černé a bílé magie, ducha pověry, okultismu, esoteriky, víry v reinkarnaci a učení hnutí New Age. Zříkám se všech zlých sil, které mne spoutaly klaněním se falešným bohům, návštěvou pohanských kultovních míst, přechováváním okultních předmětů a symbolů ve svém domě, čtením horoskopů, jasnovidectvím, hádáním z ruky, vykládáním tarotových a jiných karet, vyvoláváním duchů zemřelých, nošením amuletů a křišťálových kamenů „pro štěstí“, malováním indické mandaly, používáním kyvadla, numerologií a posouváním předmětů, cvičením jógy, meditací zen, a metodami jako: reiki, Silvova metoda, indické čakry, používání osob jako médium, automatické psaní, uzdravování přes guru; a používáním léčitelských metod, které jsou založeny na okultních praktikách a nekřesťanských náboženských filozofiích, jako je homeopatie.

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

Ať nás vzácná Kristova Krev očistí.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. PÁN JEŽÍŠ JE SVLÉKÁN ZE ŠATŮ

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Můj Jžíši, ve své lásce jsi šel až do krajnosti. Pane, Ty víš, jak se bojíme odhalit naše nedostatky, slabosti, komplexy a neschopnost. Jak je pro nás těžké podívat se na sebe v plné nahotě naší bídy, kterou si tak těžce přiznáváme.

Pane dej, ať nám Tvůj Svatý Duch ukáže naši vnitřní pýchu, abychom dokázali být upřimní nejen vůči sobě, ale také vůči Tobě. Ať dokážeme všechno vložit do Tvé uzdravující moci. Ať se dokážeme v moci Ducha Svatého dobře připravit na svátost smíření. Uzdrav Pane zklamání, které jsme způsobili vyzrazením našich tajemství. Dej nám sílu vzájemně si odpustit.

Duchu Svatý, prosíme Tě o upřímnost v našich mezilidských vztazích. Dej nám k tomu potřebnou moudrost a dar rozlišování. (chvíle ticha)

Zříkáme se ducha posuzování a odsuzování druhých, ducha sebeobviňování a obžaloby, ducha shazování odpovědnosti na druhé, ducha osočování a urážek na cti, ducha ponižování druhých a neuctivých řečí, ducha hádky a týrání.

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

Ať nás vzácná Kristova Krev očistí.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PÁNA JEŽÍŠE PŘIBÍJEJÍ NA KŘÍŽ

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Našeho Pána přibili na kříž a kříž vztyčili. Farizeové a zákoníci se mu posmívali. Ježíš kromě krutých bolestí musel snášet ještě větší duchovní a duševní utrpení, jímž byly urážky Jeho Božství. Přesto zvolal: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí !“

 

Odpuštění ! Jak je důležité pro naše vnitřní zdraví. Připomínáme si ho při každém zastavení. Proč je Pane pro nás tak těžké odpustit ? Možná i proto, že si málo uvědomujeme, jak mnoho nám odpouštíš Ty, svatý Bůh.

Pane, uvědomění si své vlastní hříšnosti a Tvé úžasné velkorysosti, ať nám pomáhá vzájemně si odpustit.

Děkujeme Ti, Pane za Tvůj příklad odpouštějící lásky, za to, že nám pomáháš, abychom to i my dokázali. Duchu Svatý, nauč nás pravé velkomyslnosti. (chvíle ticha)

Zříkáme se ducha sebeklamu, lsti a podvodu, ducha zákeřnosti, pokrytectví a lži, ducha lichocení a podplácení, ducha lichvy, zadluženosti a bídy, ducha podomního prodeje multilevel firem Avon, Oriflame, Amway, Missiva a dalších, ducha nespravedlnosti a krádeže.

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

Ať nás vzácná Kristova Krev očistí.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PÁN JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil !“ Tento Ježíšův výkřik nám vniká hluboko do srdce. Prožíval opravdu opuštěnost i od svého Otce ?

 

 1.           PÁNA JEŽÍŠE PŘIBÍJEJÍ NA KŘÍŽ

 

 

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

 

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

 

 

Našeho Pána přibili na kříž a kříž vztyčili. Farizeové a zákoníci se mu posmívali. Ježíš kromě krutých bolestí musel snášet ještě větší duchovní a duševní utrpení, jímž byly urážky Jeho Božství. Přesto zvolal: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí !“

 

 

 

Odpuštění ! Jak je důležité pro naše vnitřní zdraví. Připomínáme si ho při každém zastavení. Proč je Pane pro nás tak těžké odpustit ? Možná i proto, že si málo uvědomujeme, jak mnoho nám odpouštíš Ty, svatý Bůh.

 

Pane, uvědomění si své vlastní hříšnosti a Tvé úžasné velkorysosti, ať nám pomáhá vzájemně si odpustit.

 

Děkujeme Ti, Pane za Tvůj příklad odpouštějící lásky, za to, že nám pomáháš, abychom to i my dokázali. Duchu Svatý, nauč nás pravé velkomyslnosti. (chvíle ticha)

 

Zříkáme se ducha sebeklamu, lsti a podvodu, ducha zákeřnosti, pokrytectví a lži, ducha lichocení a podplácení, ducha lichvy, zadluženosti a bídy, ducha podomního prodeje multilevel firem Avon, Oriflame, Amway, Missiva a dalších, ducha nespravedlnosti a krádeže.

 

 

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

 

Ať nás vzácná Kristova Krev očistí.

 

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.       PÁN JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI

 

 

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

 

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

 

 

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil !“ Tento Ježíšův výkřik nám vniká hluboko do srdce. Prožíval opravdu opuštěnost i od svého Otce ?

 

 

 

Pane, často jsme  se cítili osamělí a opuštění, i když v naší blízkosti bylo mnoho lidí. Ještě víc nás bolelo, když jsme tuto samotu prožívali v kruhu svých nejbližších. Ale nejtěžší bylo, když jsme se cítili opuštěni od Tebe.

 

Pane, odevzdáváme Ti tyto chvíle, abys uzdravil jejich následky v našem srdci.

 

Děkujeme Ti, že s Tebou nejsme nikdy sami. Nauč nás důvěřovat Ti v každé chvíli, děkovat Ti a chválit Tě ve všem.

 

Zvláště Ti odevzdáváme hodinu své smrti, abychom s velkou důvěrou spolu s Tvým Synem řekli: „Otče, do Tvých rukou odevzdávám svého Ducha.“

 

Duchu Svatý, dej nám pravou důvěru v Boží lásku. (chvíle ticha)

 

Zříkáme se ducha nedůvěry vůči Bohu, ducha ateismu, svatokrádeže a materialismu, všech falešných náboženských duchů, kteří kdy v dějinách poskvrňovali svatou církev. Zříkáme se ducha nejednoty a rozdělení v církvi. Zříkáme se ducha členství v tajných společenstvích a ducha konzumního způsobu života.

 

 

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

 

Ať nás vzácná Kristova Krev očistí.

 

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    XIII.     PÁNA JEŽÍŠE SŇALI Z KŘÍŽE

 

 

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

 

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

 

 

Panna Maria drží v náručí mrtvé tělo svého milovaného Syna. Ona ví, že Ty Pane Ježíši patříš především Otci a skrze plán spásy celému lidstvu. Maria přijímá Boží vůli  a odevzdání se do vůle Otce.

 

Jaký byl do této doby náš vztah k těm , které milujeme ? Respektovali jsme, že oni patří především Bohu ? Dokázali jsme přijmout jejich ztrátu ? Kdo je na prvním místě v našem životě ? Náš Bůh, nebo někdo jiný ? Pán Ježíš říká: „miluje-li někdo syna nebo dceru víc než mne – není mne hoden.“

 

Pane, uzdrav naše bolesti ze ztráty našich nejbližších. Odstraň z nás veškerou svázanost s lidmi, která Tě odsouvá do pozadí. Očisti naši lásku od sobectví, aby takto očištěna nám pomáhala na cestě k Tobě.

 

Duchu Svatý, nauč nás pravé svobodě Božích dětí. (chvíle ticha)

 

Zříkáme se ducha svázanosti od  lidí a ducha závislosti na lidech.

 

 

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

 

Ať nás vzácná Kristova Krev očistí.

 

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    XIV. PÁNA JEŽÍŠE KLADOU DO HROBU

 

 

 

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

 

Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

 

 

Je po všem. Ježíšovo tělo uloží do hrobu  a hrob zavalí kamenem. Učedníci plni strachu a zklamání se schovávají. Jejich představy a naděje o Mistru a Pánu zhasly jako sfouknutá svíce. Zůstal jen dým úzkosti a rozčarování.

 

Ve svém životě jsme pochovali mnoho našich šancí a očekávání. Někdy naší vinou, někdy vinou jiných nebo různými okolnostmi. Naše představy o životě – ať už v lásce, manželství, kariéře, a v jiných oblastech života se nesplnily. Zůstalo v nás zklamání, smutek, výčitky.

 

 

 

V této chvíli Pane, odevzdáváme do Tvé uzdravující moci naprosto vše. Uzdrav naše výčitky vůči sobě, vůči jiným i vůči Tobě  za všechny zmařené naděje.

 

Pane, děkujeme Ti, že jedna naděje stále zůstává. Ta nejúžasnější. Je to naděje na věčnou blaženost ve Tvém království. Duchu Svatý, pomoz nám plněním Boží vůle dosáhnout života věčného. (chvíle ticha)

 

Zříkáme se ducha falešné náboženské zbožnosti a fanatismu.

 

 

 

Pane Ježíši Kriste, rozkaž těmto zlým duchům, aby nás opustili, aby se podřídili Tobě a nikdy více se k nám nevrátili.

 

Ať nás vzácná Kristova Krev očistí.

 

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR

 

 

 

 

 

Děkujeme Ti Pane Ježíši, že jsi nás obmyl svou Vzácnou Krví. Jen kapka Tvé Krve stačila, abychom byli zachráněni. Na každého, kdo se zde dnes  s vírou tuto křížovou cestu modlil, Tvá Svatá Krev stékala.

 

Děkujeme Ti Pane za Tvou uzdravující lásku, jíž jsi nás na této křížové cestě zahrnul. Děkujeme Ti, že nás uzdravuješ i během jiných pobožností, ale obzvlášť při mši svaté a při bolestném růženci Panny Marie. Tvé Milosrdenství je úžasné a nevyčerpatelné.

 

Děkujeme Ti, že nás učíš ve všem Tě chválit a obětovat Ti všechny naše kříže za spásu svou i za spásu světa.

 

Děkujeme Ti, že nám pomáháš zříkat se své vůle, a že nám dáváš sílu plnit vůli Tvou. To je naše největší uzdravení a osvobození.

 

 

 

Pane Ježíši Kriste, sešli nám od svého Otce Ducha Svatého – Ducha pravdy, Ducha svatosti.

 

Bože, Duchu Svatý, daruj nám svých sedm darů: dar moudrosti, rozumu, rady, poznání, síly, zbožnosti a bázně Boží.

 

Duchu Svatý, naplň nás svým ovocem – láskou, pokojem, trpělivostí, shovívavostí, dobrotou, laskavostí, vlídností, věrností, skromností, zdrženlivostí a čistotou.

 

Duchu Svatý daruj nám svá charismata – dar slova moudrosti a poznání, dar prorokování v souladu s vírou, dar rozlišování duchů, dar uzdravování, schopnost dělat zázraky, dar zvěstování víry, dar služby, dar modlitby v jazyku a jeho výkladu, dar přímluvy a ostatní dary na oslavu našeho Nebeského Otce, pro  život v církvi a ve světě. 

 

Skrze Krista, našeho Pána. Amen

 

 

 

Na úmysl Svatého Otce:

 

 

 

Otče náš,…. Zdrávas Maria,…Sláva Otci,….

 

 

 

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křížová cesta podle Viery Němcové z katolického sdružení JAS na Slovensku,

 

s modlitbou za osvobození podle Fr.Jamesa Mariakumara, indického misonáře, který slouží duchovními obnovamy na Slovensku, stejně jako nám známý O. Bill v Koclířově.  Oba katoličtí kněží pochází z Indie, z oblasti Kerala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<p style="ma